Privacyverklaring

De volgende informatie is bedoeld om u als deelnemer aan DNAmsterdam (het stemmen) een overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken wanneer u via uw e-mailadres op onze website stemt en over uw rechten op grond van de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als gezamenlijk verantwoordelijken zijn wij,

Uitgeverij De Bookmakers
Zeezigt 26
1111TL Diemen

erop gericht om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). We zullen uw persoonlijke gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan die hieronder worden uiteengezet.

 

Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

We zullen alleen de persoonsgegevens verwerken die we ontvangen wanneer u uw stem uitbrengt, stemmen met behulp van uw e-mailadres. Daarbij zullen wij indien van toepassing de volgende gegevens van u verzamelen:

 

Wat zijn de doeleinden van de verwerking en wat is de wettelijke basis hiervoor?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) om de officiële resultaten te genereren die de rangschikking bepalen van alle DNA’s en de winnaar daarvan.

Uw deelname is vrijwillig en door deel te nemen aan het stemmen stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens (hierboven vermeld) verwerken voor de doeleinden van:

Er zal geen overdracht van persoonlijke gegevens aan ontvangers buiten het Bedrijf plaatsvinden. Alleen de geaggregeerde en geanonimiseerde resultaten worden gepubliceerd.

 

Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens door ons bewaard?

Het Bedrijf zal uw persoonsgegevens verwerken en bewaren zolang dit nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Zodra de persoonsgegevens niet langer nodig zijn om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, worden ze gewist, tenzij de verdere verwerking ervan – voor een bepaalde periode – vereist is voor de volgende doeleinden:

 

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te vragen dat ze worden gecorrigeerd in geval van onjuistheid of om ze te verwijderen als ze niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

In sommige gevallen heeft u het recht om te vragen om beperking van de verwerking, om gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Elke toestemming die u geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan te allen tijde worden ingetrokken. Houd er rekening mee dat het intrekken van toestemming alleen voor de toekomst geldt. Verwerkingen die plaatsvonden voordat de toestemming werd ingetrokken, worden er niet door beïnvloed.

U kunt uw rechten uitoefenen door uw verzoek per e-mail te sturen naar info@dnamsterdam.nl.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de Duitse Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG), heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Ingangsdatum en wijzigingen

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 1 februari 2023.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.